Новости банка

12.04.2012

Изменения в Договор банковского счета от 17.04.2012

Субъектам хозяйствования

Шановні клієнти!

Відповідно до рішення Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» від 04.04.2012р. та умов Договору банківського рахунку на здійснення розрахунково-касового обслуговування, що укладаються з юридичними та фізичними особами – суб’єктами господарювання, фізичними особами,що займаються професійною діяльністю (адвокатів, нотаріусів) резидентів та нерезидентів-інвесторів повідомляємо про внесення наступних змін:

Договір банківського рахунку на розрахунково-касове обслуговування (резиденти) :

1. У нижчеперелічених пунктах договору слова «який підтверджує зміну місцезнаходження (місця проживання) КЛІЄНТА» замінити словами «що підтверджує державну реєстрацію зміни місцезнаходження (місця проживання) КЛІЄНТА»:
- пункт 2.33 розділу 2.Права та обов’язки сторін;
- пункт 7.2 розділу 7.Строк дії, порядок зміни, припинення та розірвання договору. Порядок закриття рахунку(-ів);
- підпункт 9.1.1 розділу 9. Особливі умови та заключні положення.

2. У пункті 4.3 розділу 4.Ціна договору. Форми та порядок розрахунків слова та цифри «п.п.4.3.1, 4.5.2, 4.5.3» замінити словами та цифрами «п.4.3.1».

3. У нижчеперелічених пунктах договору слово «коштів» замінити словами «коштів або банківських металів»:
у розділі 2.Права та обов’язки сторін:
- друге речення пункту 2.4;
- перше речення пункту 2.34;
- підпункт 4.3.1.1 розділу 4.Ціна договору. Форми та порядок розрахунків;
- перше та друге речення пункту 5.1 розділу 5.Договірне списання коштів;
- пункт 7.7 розділу 7.Строк дії, порядок зміни, припинення та розірвання договору. Порядок закриття рахунку(-ів).

4. У нижчеперелічених пунктах договору слово «кошти» замінити словами «кошти або банківські метали»:
у розділі 2.Права та обов’язки сторін:
- друге речення пункту 2.15;
- пункт 2.29.

5. В абзаці третьому пункту 2.17 розділу 2.Права та обов’язки сторін слова «сум або банківських металів» замінити словами «сум коштів або банківських металів».

6. В абзаці першому пункту 5.1 розділу 5.Договірне списання коштів слово «суму» замінити словами «суму або масу банківських металів».

7. У пункті 5.3 розділу 5.Договірне списання коштів:
7.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
«У разі, якщо кредитним договором, або договором на відкриття непокритого акредитиву чи надання гарантії, укладеним між БАНКОМ та КЛІЄНТОМ, передбачено право договірного списання коштів або банківських металів з поточних рахунків КЛІЄНТА, що відкриті у валюті або банківських металах, які відрізняються від валюти або виду банківських металів заборгованості, КЛІЄНТ доручає БАНКУ:»
7.2. В абзаці другому слова «суму коштів» замінити словами «суму коштів або банківські метали».


Договір на користування індивідуальним сейфом.

1. Пункт 3.12 розділу 3. Клієнт зобов’язується викласти в такій редакції:
«3.12 На вимогу БАНКУ надати усі документи, які необхідні для здійснення ідентифікації та вивчення КЛІЄНТА згідно з законодавством України та внутрішніми документами БАНКУ.»

2. Пункт 4.3 розділу 4. Банк має право викласти в такій редакції:
«4.3 Залежно від кон’юнктури ринку та законодавства України, що регулює правовідносини що виникають із цього Договору, та з інших будь-яких причин в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору та/або Тарифи, та/або внутрішній регламент без погодження з КЛІЄНТОМ шляхом прийняття БАНКОМ відповідного рішення, яке є невід’ємною частиною цього Договору. При цьому такі зміни умов цього Договору, та\або Тарифів, та/або внутрішнього регламенту набувають чинності з дати визначеної БАНКОМ.
У разі зміни умов цього Договору та\або Тарифів, та/або внутрішнього регламенту БАНК сповіщає КЛІЄНТА про такі зміни шляхом розміщення інформаціі на інформаційних стендах в місцях вільного доступу КЛІЄНТІВ та/або на корпоративному Інтернет-сайті БАНКУ за адресою: www.industrialbank.ua »

Зазначені зміни вступають в дію з 17.04.2012р.

Сподіваємось на взаєморозуміння та подальшу плідну співпрацю