Інтернет
Депозитний калькулятор
Банкомати

Загальні вимоги банку по укладенню договорів страхування заставного майна

Істотні умови договорів страхування:

 • назва та адреса Страховика, зазначення особи, що діє від імені Страховика та документів, на підставі яких він підписує договори;
 • прізвище, ім'я, по батькові або назва Страхувальника та застрахованої особи, їх адреси та дати народження;
 • назва Вигодонабувача, його адреса, зазначення особи, що діє від імені Вигодонабувача та документів, на підставі яких він підписує договори;
 • предмет договору;
 • зазначення номера та дати договору застави / іпотеки та кредитного договору, укладених між Страхувальником та Вигодонабувачем в забезпечення виконання зобов'язань Страхувальника перед Вигодонабувачем;
 • розмір страхової суми за договором страхування іншим, ніж договір страхування життя;
 • розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат за договором страхування життя;
 • перелік страхових випадків;
 • розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати;
 • страховий тариф (страховий тариф не визначається для страхових випадків, для яких не встановлюється страхова сума);
 • строк дії договору;
 • порядок зміни і припинення дії договору;
 • умови здійснення страхової виплати;
 • причини відмови у страховій виплаті;
 • права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 • інші умови згідно законодавства України;
 • інші умови за згодою сторін;
 • підписи та печатки сторін.
Примітки
 • договори страхування (крім договорів страхування фінансових ризиків, пов’язаних з непогашенням кредиту/відсотків за ним, які укладаються між Банком та страховою компанією, та договорів обов`язкового страхування іпотеки) повинні бути трьохсторонніми (за підписом Страхувальника, Страховика та Вигодонабувача, яким виступає Банк);
 • договори страхування фінансових ризиків, пов’язаних з непогашенням кредиту/відсотків за ним, які укладаються між Банком та страховою компанією, повинні бути двосторонніми; Договори добровільного страхування іпотеки, що укладаються між позичальником (іпотекодавцем), Банком (іпотекодержателем), та страховою компанією, мають бути трьохсторонніми; Договори обов’язкового страхування іпотеки, що укладаються між позичальником (іпотекодавцем) та страховою компанією, відповідно до Постанови КМУ №358 від 06.04.2011 р., (далі – Постанова КМУ), можуть бути двосторонніми, або, за згодою вищезазначених осіб, - трьохсторонніми (за участю Банка-іпотекодержателя). При цьому в договорах обов’язкового страхування іпотеки повинні бути відображені всі умови типового Договору, форма якого наведена в Додатку 2 до Постанови КМУ.
 • у договорах страхування Вигодонабувачем повинен бути зазначений лише Банк;
 • зміна умов договору страхування та розірвання (припинення) договору страхування можливі лише за згодою всіх сторін договору, в тому числі Банку (за письмовою згодою); 
 • при обов`язковому страхуванні іпотеки Страховик повідомляє про такі зміни Банк протягом п'яти днів;
 • зміна Вигодонабувача можлива лише за письмовою згодою Банку;
 • підсудність спорів повинна бути або договірна, або згідно діючого законодавства України (крім третейських судів);
 • договір страхування майна за одним договором застави укладається з однією страховою компанією (заставне майно за одним договором застави забороняється страхувати частинами в різних страхових компаніях);
 • розмір страхової суми визначається договором страхування під час укладання/зміни договору страхування, на підставі фактичної ринкової вартості заставного майна за договором застави та з урахуванням суми заборгованості за кредитом;
 • необхідно, щоб у договорах страхування була відсутня умова про те, що Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми у разі ненадання інших, не передбачених договором страхування, документів на вимогу Страховика;
 • строк дії договору страхування повинен бути не меншим, ніж строк дії кредитного договору (з урахуванням конкретних обставин можливе укладення договору на страхування на менший строк);
 • страхова компанія протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виявлення порушення страхувальником умов договору страхування, зобов’язана повідомити Банк про невиконання або неналежне виконання страхувальником своїх зобов’язань за договором страхування, що впливає на його дійсність (зокрема про невчасну / неповну оплату страхових премій у належні терміни тощо).
 • в договорі страхування повинні вказуватися конкретні строки прийняття рішень про виплату (відмову виплати) страхового відшкодування, а також конкретні строки виплати страхового відшкодування;
 • рекомендовано, щоб виплата страхового відшкодування здійснювалась Страховиком Вигодонабувачу або Страхувальнику за письмовою згодою Вигодонабувача не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня складання Страхового акту;
 • виплата страхового відшкодування, в т.ч. спосіб здійснення виплати, за договорами страхування, обов’язково у письмовій формі погоджується з Банком шляхом написання Банку (його структурному підрозділу) листа із запитом реквізитів особи, на користь якої буде перерахована сума страхового відшкодування;
 • виплата страхового відшкодування на проведення відновлювального ремонту здійснюється страховою компанією позичальнику або ремонтному підприємству (СТО) за письмовою згодою Банку (без надходження коштів на рахунок Банку) та лише за умови надання позичальником документів, що підтверджують вартість ремонтних робіт та/або витрат на відновлювальний ремонт. Виплата страхового відшкодування на погашення зобов’язань за кредитним договором здійснюється страховою компанією за письмовою згодою Банку на рахунок Банку, з якого кошти розподіляються на відповідні рахунки заборгованості за кредитним договором позичальника. Інший порядок виплати страхового відшкодування є неможливим;
 • рекомендовано в договорі передбачати права Банка, як Вигодонабувача, на отримання копій усіх документів, складених та отриманих Страховиком в процесі врегулювання збитків, а при настанні страхового випадку – можливість брати участь в процесі врегулювання збитку з метою отримання страхового відшкодування, за своєю власною ініціативою вчиняти будь-які дії, які повинен чи має право вчиняти Страхувальник, в тому числі вносити страхові платежі (Страховик зобов’язаний прийняти такі платежі, а Страхувальникзобов’язаний в повному обсязі відшкодувати Вигодонабувачу суми сплачених останнім таких страхових платежів, при цьому вчинення таких дій Вигодонабувачем буде породжувати такі самі правові наслідки, якби такі дії були вчинені Страхувальником);
 • рекомендовано, що виплата страхового відшкодування повинна здійснюватись без вирахування зносу транспортних засобів та/або додаткового обладнання (стосується тільки рухомого майна);
 • не застосовувати умову “послідовна франшиза” (тобто франшиза повинна залишатись незмінною протягом дії договору страхування незалежно від кількості страхових випадків);
 • договори страхування повинні мати наступний відповідний набір страхових ризиків та розміри франшиз за ними (Таблиця 1)(Цей перелік страхових ризиків є універсальним, тому в деяких індивідуальних випадках він може бути переглянутий);
 • у випадку розбіжностей між положеннями договору страхування та Правилами страхування перевага надається положенням договору страхування; 
 • договори страхування повинні мати обґрунтований страховий тариф.
Таблиця 1. Для фізичних та юридичних осіб

 
Ризики
Франшиза
Авто (повне КАСКО)
 • Викрадення (незаконне заволодіння)
 • Повне знищення 
 • Випадкове знищення
 • Випадкове пошкодження
не більше 10%
 • ДТП
 • Протиправні дії третіх осіб
 • Стихійні явища
 • Пожежа
 • Інші випадки
не більше 2%
Майно
 • Протиправні дії третіх осіб
 • Випадкове знищення
 • Випадкове пошкодження
 • Псування
 • Пожежа або вибух
 • Стихійні явища
 • Вплив води
 • Інші події
не більше 1%

Також, обов’язковою умовою договору страхування є забезпечення виконання зобов’язань по страховим відшкодуванням, які виникають із договорів страхування, грошовими коштами страхової компанії (у сумі не менш ніж 200 000,00 грн. у разі страхування майна фізичних осіб та у сумі не менш ніж 1 000 000,00 грн. у разі страхування майна юридичних осіб, або відповідно у еквіваленті зазначених сум в іноземній валюті), які їй належать та розміщені на вкладному рахунку, відкритому на ім’я страхової компанії в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Завантажити цю інформацію у форматі Word (65 кБ)

 

Перейти до розділу