Інтернет
Депозитний калькулятор
Банкомати

Перелік документів та умов, необхідних для акредитації страхових компаній та укладення договорів страхування з АКБ „ІНДУСТРІАЛБАНК” та його установами*

1. Анкета для ідентифікації страхової компанії (додатково надсилається Банком).

2. Завірена товариством ксерокопія ліцензії на здійснення відповідного виду страхування.

3. Завірена товариством ксерокопія копії ліцензії, засвідченої органом ліцензування, на здійснення відповідним відокремленим підрозділом (філією, відділенням, дирекцією) (далі – філія) відповідного виду страхування.

4. Завірена товариством у поточному році ксерокопія зареєстрованого Статуту з усіма доповненнями й змінами, а у разі укладення договору страхування з повним або командитним товариством – завірена товариством ксерокопія засновницького договору з усіма змінами та доповненнями.

5. Завірена товариством ксерокопія Положення про філію, керівник якої буде укладати договір від імені Страховика.

6. Завірена товариством ксерокопія протоколу (або витяг з протоколу) загальних зборів акціонерів (учасників, або Наглядової (спостережної ради) у разі, якщо Статутом обрання Голови Правління віднесено до її компетенції) про обрання Голови Правління (керівника виконавчого органу), та членів Правління.

7. Ксерокопія публікації про проведення загальних зборів акціонерів (учасників) Страховика з порядком денним про обрання Голови Наглядової (спостережної) Ради/Правління та членів Наглядової (спостережної) Ради/ Правління.

8. Завірена товариством ксерокопія документа про призначення керівника філії.

9. Завірені товариством ксерокопії документів про призначення інших осіб, які будуть укладати договори від імені товариства. 

10. Завірені товариством ксерокопії правил страхування за відповідним видом страхування.

11.Завірені товариством ксерокопії довіреностей на осіб, які будуть укладати договори від імені товариства.

12.Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду (для резидентів, а для нерезидентів - за наявності) Голови Правління, керівника філії та інших осіб, які будуть укладати договори від імені товариства.

13.Завірена товариством ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію товариства.

14.Завірені товариством ксерокопії довідок з Держкомстату України про включення до ЄДРПОУ юридичної особи та філії (-ій).

15.Завірена товариством ксерокопія свідоцтва про реєстрацію страхової компанії як фінансової установи.

16.Витяг із реєстру (лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) про внесення до державного реєстру фінансових установ філії, іншого структурного підрозділу Страховика, який укладає від імені страховика договори страхування*.

17.Документи про фінансовий станстрахової компанії:

  • Баланс (форма №1);
  • Звіт про фінансові результати (форма №2);
  • Звіт про доходи та збитки страховика (згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 210 від 28.03.2002 р.):

- Розшифровка Розділу 1 – Коротка характеристика страховика та його діяльності;

- Розшифровка Розділу 2 – Показники діяльності із страхування життя;

- Розшифровка Розділу 3 – Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя;

- Розшифровка Розділу 4 – Показники діяльності з видів обов'язкового страхування;

- Розшифровка Розділу 5 – Пояснення щодо операцій перестрахування;

- Розшифровка Розділу 6 – Умови забезпечення платоспроможності страховика.

Фінансова звітність, яка подається до Банку, повинна містити відмітку органів державної статистики про її подання. Якщо звітність в електронному вигляді, необхідно надати копію квитанції, що підтверджує факт її подання.Надані документи повинні бути в читабельному вигляді, підписані уповноваженими особами страхової компанії та завірені печаткою.

18.Звіт незалежних аудиторів (якщо є - міжнародного аудиту) за останній перевірений період.

19.Інформація щодо наявності у страхової компанії рейтингу уповноваженого рейтингового агентства (за Національною рейтинговою шкалою) або міжнародного рейтингового агентства на актуальну дату.

20.Типові заяви на страхування, договори страхування (поліси).

21. Забезпечення виконання зобов’язань по страховим виплатам та страховим відшкодуванням, які виникають із договорів страхування, грошовими коштами страхової компанії (у сумі не менш ніж 200 000,00 грн. у разі страхування життя і майна фізичних осіб, та у сумі не менш ніж 1 000 000,00 грн. у разі страхування майна юридичних осіб, або відповідно у еквіваленті зазначених сум в іноземній валюті), які їй належать та розміщені на вкладному рахунку, відкритому на ім’я страхової компанії в АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

22. Відкриття поточного рахунку у Банку (після отримання акредитації).

У Статуті страхової компанії повинно бути передбачено право керівника товариства укладати від імені юридичної особи правочини страхування та розпоряджатися майном, в тому числі коштами, товариства.

У Положенні про відокремлений підрозділ страхової компанії повинно бути передбачено право керівника відокремленого підрозділу товариства укладати від імені юридичної особи правочини страхування та розпоряджатися майном, в тому числі коштами, товариства.

При цьому, у разі, якщо Статутом товариства, засновницьким договором та/або Положенням про відокремлений підрозділ страхової компанії буде передбачено особливий порядок здійснення операцій та/або укладення правочинів, договорів страхування необхідне додаткове запитання відповідних документів (наприклад, протокол Правління про визначення обсягів страхового ризику, який може приймати на себе філія, або прийняття рішення або погодження укладання договорів відповідними органами тощо).

Крім того, якщо зазначені вище документи складені на декількох сторінках, то вони повинні бути прошиті, підписані керівником та скріплені печаткою страхової компанії на місці зшиву.

Розгляд документів Банком та прийняття рішення про акредитацію страхової компанії приймається протягом кварталу з моменту отримання Банком повного пакету документів. Про прийняте рішення страхова компанія письмово повідомляється протягом 5-ти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.


* Відповідно до п.1.7. розділу 1 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затвердженихрозпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. N 40, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 р. за N 805/8126, страховик має право здійснювати страхування через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ.  

* Відповідно до п.1.12. Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 р. N 41, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 р. за N 797/8118, фінансова установа має право надавати фінансові послуги через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про такий відокремлений підрозділ фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ.

Завантажити цю інформацію у форматі Word (38 кБ)

 

Перейти до розділу