hamburger button

Індустріалбанк повідомляє про проведення 20 квітня 2018 р. загальних зборів

Шановні учасники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ІНДУСТРІАЛБАНК», запрошуємо для участі у річних загальних зборах учасників, що скликані на 20 квітня 2018 року о 12.00 за адресою: 01133,Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7, кімната 510 у приміщенні АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію:
1. Повідомлення про проведення загальних зборів 
2. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 03.03.2018 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 260 354 350 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 254 221 350 штук.
3. перелік документів, що має надати учасник (представник учасника) для його участі у загальних зборах:
- документ, що посвідчує особу учасника (паспорт);
- для представника учасника – документ, що посвідчує особу (паспорт), доручення оформлене згідно з чинним законодавством;
- для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи– учасника Банку.

4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Спостережною радою:
1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів учасників Банку. 
Проект рішення: обрати лічильну комісію річних загальних зборів учасників Банку у наступному складі:
Головний юрисконсульт юридичного департаменту Лада Наталія Миколаївна.
Провідний юрисконсульт юридичного департаменту Змєєва Катерина Володимирівна.
Помічник Голови Правління Раченко Римма Володимирівна.
2. Про обрання голови річних загальних зборів учасників Банку. 
Проект рішення: обрати головою річних загальних зборів учасників Банку – Голову Спостережної ради Горака Олексія Володимировича.
3. Про обрання секретаря річних загальних зборів учасників Банку. 
Проект рішення: обрати секретарем річних загальних зборів учасників Банку - корпоративного секретаря Батієвську Наталю Юріївну.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів учасників Банку. 
Проект рішення: затвердити Регламент проведення річних загальних зборів учасників Банку, складений відповідно до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» та діючого законодавства.
5. Розгляд звіту Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Правління за результатами фінансово - господарської діяльності АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік.
6. Розгляд звіту Спостережної ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Спостережної ради за результатами фінансово-господарської діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2017 рік.
7. Затвердження звіту про винагороду членів Спостережної ради. 
Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Спостережної ради за 2017 рік.
8. Розгляд висновку зовнішнього аудиту за результатами перевірки фінансової звітності Банку за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 
Проект рішення: затвердити висновок аудитора аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство “КПМГ Аудит”, за результатами перевірки фінансової звітності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2017 рік та визнати заходи керівництва достатніми для забезпечення складання достовірної фінансової звітності Банку.
9. Затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Банку за 2017 рік. 
Проект рішення: затвердити річний звіт та річні результати діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” за 2017 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2017 рік та прибутку минулих років. 
Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2017 рік та прибутку минулих років на загальну суму 159 315 650,16 грн., що складається з:
- прибутку АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за 2017 рік – 2 150 213,69 грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років (2013-2016) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»- 55 417 530,46 грн. 
- прибутку АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» за 11 місяців 2017 року – 4 194 784,68 грн.;
- нерозподіленого прибутку минулих років (2008-2013, 2015-2016) АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» - 97 553 121,33 грн. 
Наступним чином: 
1.У відповідності до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 8.2. Статуту Банку, частину прибутку за 2017 рік в розмірі 317 249,92 грн., направити до резервного фонду.
2.Частину чистого прибутку за 2017 рік, що становить 892 958,24 грн., спрямувати на нарахування та виплату дивідендів на привілейовані акції Банку (обов’язковий платіж) акціонерам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» , що мали такі акції станом на 01.01.2018. 
3. Залишок прибутку за 2017 рік в розмірі 5 134 790,21 грн. та нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 152 970 651,79 грн., що разом складає 158 105 442,00 грн. залишити нерозподіленим
11.Про затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення: Виплату дивідендів за привілейованими іменними акціями акціонерам АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» , які мали такі акції станом на 01.01.2018 , здійснити з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років відповідно до статуту АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», що діяв станом на 01.01.2018, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року, в таких розмірах:
- серії В здійснити у розмірі 8,5 % до номінальної вартості акції, що відповідає умовам випуску акцій, тобто 27,97 грн. на одну привілейовану акцію серії В; 
- серії С здійснити у розмірі 17,0 % до номінальної вартості акції, що відповідає умовам випуску акцій, тобто 55,93 грн. на одну привілейовану акцію серії С. 
12. Про схвалення правочинів із заінтересованістю.
Проект рішення: відповідно до ст.72. Закону України «Про акціонерні товариства», схвалити правочини із заінтересованістю, укладені АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» протягом 2017-2018 років, згідно переліку погодженому Спостережною радою Банку.
13.Про встановлення кількісного складу Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення: встановити кількісний склад Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» у кількості 8 (восьми ) осіб.
14.Про затвердження змін до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення: затвердити зміни до Статуту АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» шляхом викладення його у новій редакції, визначити Голову Правління особою уповноваженою для підписання Статуту Банку в новій редакції.
15. Про затвердження змін до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення: затвердити зміни до Положення «Про загальні збори учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення: затвердити Положення «Про Наглядову раду АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
17. Про затвердження Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Проект рішення: затвердити Положення «Про винагороду членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
18. Про затвердження змін до Положення «Про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення: затвердити зміни до Положення «Про Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
19.Про затвердження змін до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення: затвердити зміни до Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», шляхом викладення його у новій редакції.
20.Про припинення повноважень (відкликання) членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 
Проект рішення: припинити повноваження (відкликати) 20.04.2018 членів Спостережної ради Банку, а саме: Горака Олексія Володимировича; VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); Дворецького Ігоря Володимировича; SCHARPILOW WASILI Шарпілова Василя (зі статусом незалежного члена Спостережної ради); NEMIROVSKY ROSTYSLAV Немировського Ростислава (представника учасника Банку Дворецької Г.М.) 
З дати припинення повноважень (відкликання), припиняється дія цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради (у тому числі з обраним зі складу членів Спостережної ради Головою Спостережної ради).
21.Про обрання членів Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 
Проект рішення з цього питання, відповідно до п.5) частини 3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» не включається до цього повідомлення.
22.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів). 
Проект рішення: затвердити умови оплати діяльності та відповідальність Голови та членів Наглядової ради та всі інші умови цивільно – правових та трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Наглядової ради Банку, у відповідності до проектів договорів, що додаються. Розмір винагороди встановлюється при підписанні цивільно - правових та трудових договорів (контрактів) виходячи з наступного: 1. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) Голови Наглядової ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) – 298 000.00 грн.; 2. розмір заробітної плати (щомісячної грошової винагороди) члена Наглядової ради за цивільно – правовим або трудовим договором (контрактом) – 50 000,00 грн.
Особою, уповноваженою на підписання від імені Банку відповідних договорів (контрактів), обрати Голову Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» Букрєєва М.Ю., або особу, що виконуватиме обов’язки Голови Правління на дату підписання договорів (контрактів). 
23.Визначення основних напрямів діяльності Банку на поточний 2018 рік. 
Проект рішення: визначити основні напрями діяльності АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” на поточний 2018 рік відповідно до оголошених доповідачем пропозицій, що попередньо погоджені Спостережною радою Банку.

 

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!