hamburger button

Інформація про проведення тендерів

I. Інформація про проведення тендерів:


22.05.2020 Придбання (або отримання на умовах лізингу) серверного обладнання


14.05.2020 Надання послуг технічної підтримки програмного забезпечення Oracle

Переможцем на надання «послуг технічної підтримки програмного забезпечення Oracle», за результатами оцінки тендерних пропозицій, визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОС КОНСАЛТІНГ» (ід.код.32855605).

Прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю.


09.04.2020 Придбання серверного обладнання


02.04.2020 Передача на аутсорсинг функції банку по роботі з позичальниками (фізичні особи) щодо повернення проблемних активів

Прийнято рішення про передачу на аутсорсинг функцій банку по роботі з позичальниками щодо повернення проблемних активів Фізичній особі-підприємцю Кабаєву Глібу Валентиновичу та намір укласти договір.


ІI. Меморандум про не підтримання корупції

Додаток №5 до Положення про порядок проведення закупівель товарів, робіт, послуг в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

ІII. Положення про конкурс зовнішнього аудита

IV. Правила для учасників тендерів «ІНДУСТРІАЛБАНК»

1. Загальна інформація

Ці Правила є дійсними при проведенні тендерів на замовлення АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за процедурами передачі функцій Банку на аутсорсинг.

    1.1. До участі в Тендері запрошуються Учасники тендеру, які своєчасно подали Заявку на участь у тендері за формою, встановленою цими Правилами, володіють необхідними ресурсами і мають відповідний досвід діяльності в певному сегменті ринку.

    1.2.Банком можуть бути внесені зміни до Тендерного завдання до дати проведення тендеру, про що, не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення тендеру, надається відповідне повідомлення Учасникам тендеру на корпоративному (офіційному) сайті Банку (за необхідності, додатково шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Учасників тендеру), на інших інформаційних інтернет - ресурсах (у разі розміщення на них оголошення про тендер)

    1.3. Учасники тендеру при підготовці Тендерної пропозиції повинні керуватись вимогами, визначеними цими Правилами. Усі документи, що мають відношення до Тендерної пропозиції, складаються українською мовою.

    1.4. Учасник тендеру несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його Тендерної пропозиції, а Банк, у будь-якому випадку, не є відповідальним за ці витрати, незалежно від результату проведення тендеру.

    1.5. Учасник тендеру відповідає за одержання всіх необхідних сертифікатів, ліцензій (у тому числі експортних та імпортних), інших дозвільних документів на послуги, що запропоновані ним у тендерній документації та самостійно несе всі витрати, пов’язані з їх отриманням.

    1.6. Учасник тендеру може письмово звернутись до Банку за роз’ясненням змісту Тендерного завдання. Таке роз’яснення має бути підготовлене та направлене всім Учасникам тендеру до дати проведення тендеру шляхом розміщення його на корпоративному сайті (за необхідності, додатково шляхом направлення повідомлення на електронну адресу учасників).

    1.7. За рішенням Тендерної комісії, за необхідності, представник Учасника тендеру може бути  присутнім на засіданні Тендерної комісії Банку.

    1.8. Учасник тендеру не має права запитувати інформацію, що не має відношення до розгляду, пояснення, оцінки Тендерних пропозицій, та офіційно не пов’язаною з предметом тендеру, немає права впливати на оцінювання Банком його Тендерної пропозиції або прийняття рішення про вибір переможця тендеру.

    1.9. Один Учасник тендеру подає лише одну Тендерну пропозицію. Підготовка та подання альтернативних Тендерних пропозицій одним Учасником тендеру не допускається.

    1.10. Подавши заявку на участь у тендері, Учасник тендеру вважається таким, що надав згоду на перевірку Банком достовірності наданої ним інформації та не заперечує проти звернення Банку до третіх осіб з метою встановлення ділової репутації Учасника.

    1.11. Якщо на час подання заявки на участь у тендері Учаснику тендеру відомо про можливе залучення субпідрядника для виконання тендерної пропозиції, то потенційний учасник тендеру має повідомити Банк про факт майбутнього залучення субпідрядника для виконання тендерної пропозиції одночасно з подачею заявки на участь у тендері.

   1.12. У тендері не можуть брати участь фізичні особи-підприємці, юридичні особи (групи юридичних осіб), пов'язані між собою за ознаками згідно ст.1 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

   1.13. Державні підприємства, установи та організації – резиденти України, можуть брати участь у тендері, якщо вони нададуть Банку достатню інформацію щодо безумовного права укладати господарські договори як суб’єкти господарювання.

   1.14  До участі в тендері допускаються тільки юридичні особи/ фізичні особи-підприємці, які підписали Меморандум про не підтримання корупції, розміщений на корпоративному сайті Банку.

    1.15. До оцінки Тендерною комісією Банку не приймається тендерна пропозиція від Учасника:

на рахунки якого накладений арешт, операції за рахунками якого припинені, а також щодо якого відкрита процедура відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом;

до оцінки не приймаються пропозиції від учасника, який надав неправдиву, неповну або неточну інформацію.

2. Вимоги до оформлення та подання Тендерної пропозиції. Перелік документів для участі в тендері

    2.1.  Тендерна пропозиція складається Учасником відповідно до вимог Тендерного завдання та цих Правил. Тендерна пропозиція (оригінал) подається у вигляді документу, засвідченого підписом та печаткою (за наявності)/ електронним підписом керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця, та повинна бути подана до дати, визначеної в оголошенні про тендер.

    2.2. Банк має право не розглядати Тендерну пропозицію Учасника тендеру в разі неспроможності Учасника тендеру подати повну інформацію, що визначена Тендерним завданням.

    2.3. Для участі в тендері Учасник подає наступні документи:

          2.3.1. Тендерну пропозицію, заповнену за формою, визначеною в Додатку 1 до цих Правил,   
 засвідчену підписом та печаткою (за наявності)/електронним підписом керівника
 Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця;

          2.3.2. Заявку на участь у тендері, заповнену за формою, визначеною в Додатку 2 до цих    
 Правил, засвідчену підписом та печаткою (за наявності)/ електронним підписом    
 керівника Учасника тендеру  /Фізичної особи – підприємця;

          2.3.3. Технічну документацію та інші документи на послуги, наявність яких передбачена у Тендерному завданні Банку (засвідчені копії на паперових носіях або електронним підписом);

  2.3.4. Копію належним чином зареєстрованого установчого документа - Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;

         2.3.5. Копію  свідоцтва платника податку;

         2.3.6. Копії дозвільних документів (якщо їх отримання передбачено законодавством);

         2.3.7. Фінансову звітність (форми №1/№1-м, №2/№2-м/2-мс) за два попередні роки;   
 розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку про структуру  
 доходів;

         2.3.8. Довідку з обслуговуючого банку про відсутність/наявність заборгованості за кредитами  
             станом на актуальну дату (за додатковою вимогою Банку);

         2.3.9.   Опитувальний лист Учасника тендеру (Додаток 3 – для юридичних осіб; Додаток 4 – для фізичних осіб - підприємців), засвідчений підписом та печаткою (за наявності)/ електронним підписом керівника Учасника тендеру  /Фізичної особи – підприємця;

        2.3.10. Меморандум про не підтримання корупції, роздрукований з корпоративного сайту  
 Банку (або надісланий Банком на електронну адресу Учасника) та засвідчений     
 підписом та печаткою (за наявності) керівника Учасника тендеру /Фізичної особи –  
 підприємця.

        2.3.11.  Тендерна пропозиція та інші передбачені документи подаються Учасником у письмовій    
 та/або в електронній формі (якщо вказані вище документи підписані електронним підписом керівника Учасника тендеру  /Фізичної особи – підприємця) на адреси, вказані в Тендерному завданні (в оголошені про тендер тощо).

  • Усі документи, що подаються Учасником до Банку в оригіналах на паперових носіях мають бути засвідчені підписом та печаткою (за наявності) керівника Учасника тендеру /Фізичної особи – підприємця.
  • Повноваження осіб (відносини представництва) мають підтверджуватися передбаченим законодавством документом (довіреність, статут тощо). У разі якщо, згідно з вимогами цих Правил документи можуть подаватися у вигляді копії, такі копії повинні бути засвідчені у встановленому законодавством порядку (або нотаріально, або засвідчені підписом посадової /уповноваженої особи та печаткою (за наявності)/електронним підписом).

3. Визначення Переможця тендеру

          3.1. Оцінка тендерної пропозиції та визначення Переможця тендеру проводиться шляхом прийняття рішення Тендерною комісією Банку та затвердженням такого рішення Правлінням банку.

          3.2. Після затвердження Переможця тендеру Правлінням Банку:

  • Переможцю тендеру направляється Повідомлення про прийняття його Тендерної пропозиції (акцепт) на електронну адресу, вказану в Заявці на участь у тендері;
  • інші Учасники тендеру про результати проведення тендеру повідомляються шляхом розміщення оголошення про результати тендеру на офіційному сайті Банку http://industrialbank.ua.

4. Банк має право

      4.1. Банк має право визнати Повідомлення про акцепт недійсним, якщо:

  • після проведення тендеру виявилось, що Переможець тендеру надав недостовірну інформацію або виявлено додаткову суттєву інформацію, яка ставить під сумнів позитивну ділову репутацію Переможця тендеру, яка не була відома на момент проведення тендеру;
  • Переможець тендеру змінив умови або збільшив вартість наданої ним Тендерної пропозиції при укладанні Договору або після його підписання;
  • у разі відмови Переможця тендеру підписати Договір або надати документи, необхідні для підписання Договору.

      4.2. Банк має право самостійно перевіряти інформацію Учасника тендеру щодо правовстановлюючих документів, відповідних сертифікатів та дозвільних документів, що стосуються предмету тендеру тощо, проводити перевірку ділової репутації Учасника тендеру, в тому числі такої, де Банку може стати відома особиста конфіденційна чи комерційна інформація про Учасника тендеру. Зі свого боку Банк зобов’язується не розголошувати таку інформацію особам, не пов’язаним з оцінкою Тендерної пропозиції, за винятком випадків, прямо передбачених законами України.

      4.3. Банк має право не розголошувати підстави недопущення постачальника до Тендеру.

5. Учасник Тендеру, який надав свою пропозицію, згоден дотримуватись умов цієї Тендерної пропозиції протягом встановленого в Тендерному завданні строку з дня її відкриття. Тендерна пропозиція є дійсною і обов’язковою для Учасника, що її надав, і може бути акцептована Банком у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

V. Додатки до правил.

1. Заявка на участь у тендері

2. Тендерна пропозиція

3. Опитувальний лист юридичної особи  Додатки до опитувального листа

4. Схематичне зображення структури власності

5. Опитувальний лист клієнта фізичної особи  Додаток до опитувального листа

 

Не знайшли необхідну інформацію?

Вкажіть свій номер телефону і ми передзвонимо найближчим часом!